Misioni i BZHR-së  është të përmirësojë cilësinë e jetës dhe të reduktojë varfërinë në zonat rurale të Shqipërisë

përmes programeve për zhvillimin e integruar të bujqësisë, blegtorisë dhe mjedisit.