• Hartimi dhe zbatimi i projekteve per zhvillimin e integruar rural ne fushen e bujqesise, blegtorise e mjedisit.
  • Hartimi dhe zbatimi i projekteve per reduktimin e varferise ne zonat rurale, mbeshtetjen e shtresave ne nevoje, grave, femijeve, te moshuareve, minoriteteve dhe personave me aftesi te kufizuar.
  • Ofrimi i  asistence teknike, trajnimeve ne fushen e bujqesise e blegtorise, agroperpunimit, e marketingut te produkteve bujqesore dhe zinxhirit te vlerave.
  • Hartimi  dhe zbatimi i programe per shtimin dhe permiresimin racor te blegtorise.
  • Ruajtja dhe menaxhimi i qendrushem i pasurive natyrore, ruajtja e biodiversitetitdhe mbeshtetjja e agroturizmit.

    img01

    Perfshirja e brezit te ri ne mbrojtjen e mjedisit

  • Pergatitjen e planeve te bisnesit
  • Siguron programe per kooperimin, punen racore, forcimin e  komunitetit, teknollogji per fermat e vogla, kafshe race etj.