DualAFS flete palosje

Qendra  Blegtoria dhe Zhvillimi Rural, Tiranë, Shqipëri eshte partner I projektit  DualAFS – Programi I studimeve të integruara me praktikën në bujqësi dhe sigurinë ushqimore