Në kuadër të Marëveshjes  së Bashkëpunimit midis Fondacionit Bothar dhe Qendrës ‘Blegtoria dhe Zhvillimi Rural” (BZHR), në datën 15  Nëntor 2019,  u importuan  nga Irlanda 34  krerë mëshqera barsa të racës holshtein.   Me këto  mëshqera u mbështetën 34 familje fermere në nevojë  në zonën  e Laçit dhe të Peqinit.  

Mëshqerat janë nën monitorimin e BZHRsë, gëzojnë shëndet të mirë dhe fermerët janë të kënaqur.

FALEMINDERIT   Bothar – Ireland